หน้าที่ของน้ำมันเครื่อง

การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ของรถยนต์

หน้าที่ของน้ำมันเครื่อง

• ช่วยในการระบายความร้อน (Coolant) นอกจากจะช่วยในการหล่อลื่นแล้ว น้ำมันเครื่องที่ดีนั้นต้องมีหน้าที่ในการลดอุณหภูมิและระบายความร้อนจากเครื่องยนต์อีกด้วย เพื่อให้เครื่องยนต์มีอุณหภูมิเหมาะสมในการใช้งาน

• ช่วยในการหล่อลื่น (Lubricate) ในการหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ ของรถยนต์ เพราะน้ำมันเครื่องนั้นมีสารสังเคราะห์ที่ทำหน้าที่ในการเคลือบผิวหน้าของชิ้นส่วนโลหะที่มีเคลื่อนตัว และจะสร้างฟิล์มบางๆ เพื่อป้องกันไม่ให้โลหะหรือชิ้นส่วนต่างๆ สัมผัสกันโดยตรง ถึงแม้ว่าเครื่องยนต์จะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามสภาวะต่างๆ ก็ตาม

• ทำหน้าที่ในการชะล้างและขจัดสิ่งสกปรก (Cleaning) โดยชะล้างและขจัดคราบสกปรกออกจากชิ้นส่วนต่างๆ ที่อยู่ภายในเครื่องยนต์ และแยกสิ่งสกปรกที่ปนอยู่กับชิ้นส่วนต่างๆ ไม่ให้เป็นก้อนยางเหนียวอุดตันทางเดินของน้ำมันเครื่อง

• ทำหน้าที่ในการชะล้างและขจัดสิ่งสกปรก (Cleaning) โดยชะล้างและขจัดคราบสกปรกออกจากชิ้นส่วนต่างๆ ที่อยู่ภายในเครื่องยนต์ และแยกสิ่งสกปรกที่ปนอยู่กับชิ้นส่วนต่างๆ ไม่ให้เป็นก้อนยางเหนียวอุดตันทางเดินของน้ำมันเครื่อง

ประเภทของน้ำมันเครื่อง

แบ่งได้เป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

๑. น้ำมันเครื่องที่มาจากพืชและสัตว์ (Animal or Vegetable Oil) ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมแล้ว เนื่องจากเสื่อมสภาพได้ง่าย แต่ก็สามารถที่จะนำมาผสมลงไปในน้ำมันเครื่องแบบปิโตรเลียมเพื่อช่วยในการหล่อลื่นได้

๒. น้ำมันเครื่องที่มาจากปิโตรเลียมหรือน้ำมันแร่ (Petroleum Oil) เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่ได้จากกระบวนการทางปิโตรเคมีภายหลังจากการกลั่น

๓. น้ำมันเครื่องที่มาจากการสังเคราะห์ (Synthetic Oil) เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพสูง ฉะนั้นจึงมักนำมาใช้กับเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง